Maha Shivaratri Jalabhishek, Prasad and Deepdan

551.00

  • Jalabhishek of Shiv lingua at Varanasi Shiv temple with your name.
  • Deepdan at Ganga Ghat at varanasi with your name.
  • Prasad include Sugar ball, Dry Fruits and Rudraksha Mala.
  • Gangajal 
Category: